Browsing by Department


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 中文
Showing results 18 to 19 of 19 < previous 
NameChinese NameResearch Interests
Prof. YANG Ruowei楊若薇教授現代漢語研究; 北方民族歷史、語言及文化; 社會語言學; 應用語言學; 漢語作為二語教學; 語文教師教育及培訓; 中國語文教育; 契丹王朝歷史
Dr. YANG Yike楊一可博士語料庫語言學; 語言本體論; 語言教學; 跨文化語用學; 言語科學; 心理語言學; 語言習得